• Aktualności

  Spotkanie jubileuszowe
  W dniu 30.03.2017 odbyło się w Łodzi, na terenie Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej spotkanie z okazji 20 lecia istnienia i działalności Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej. W spotkaniu wzięli udział członkowie Towarzystwa z licznych ośrodków akademickich. Referat na temat osiągnięć Towarzystwa w minionym dwudziestoleciu przedstawił prezes stowarzyszenia prof. dr hab. niż. Marek Dziubiński. Treść referatu jest dostępna poniżej jako plik „XX-lecie PTRT”. Dostępne są również zdjęcia z tego spotkania.

  Seminarium „POLSKI DZIEŃ MATERII MIĘKKIEJ I MIKROREOLOGII”
  W dniach 19-20.06.2017 odbyło się seminarium pt. „POLSKI DZIEŃ MATERII MIĘKKIEJ I MIKROREOLOGII” Seminarium to zostało zorganizowane po auspicjami Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej oraz firmy Anton Paar czołowego producenta urządzeń do pomiarów właściwości trybologicznych i reologicznych ciał. Szczegółowy program spotkania jest dostępny poniżej.

  >> Program seminarium - Łódź, 19-20.06.2017<<
  >> Karta zgłoszeniowa<<
  >> XX-lecie PTRT<<
  >> Galeria zdjęć<<
 • Zarząd Towarzystwa 2011-2014

  Prezes

  Prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński - Politechnika Łódzka

  Wiceprezes

  Prof.dr hab. inż. Lubomira Broniarz-Press - Politechnika Poznańska

  Sekretarz

  Prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Sęk - Politechnika Łódzka

  Skarbnik

  Prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Kiljański - Politechnika Łódzka

  Członkowie Zarządu


  Prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz - Politechnika Opolska
  Prof. nadzw. dr hab. inż. Barbara Tal - Figiel - Politechnika Krakowska
  Prof. dr hab. inż. Lidia Zander - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

  Komisja Rewizyjna 2011-2014


  Przewodniczący dr hab. Inż. Paweł Budzyński - Politechnika Łódzka
  Członek dr inż. Jacek Różański - Politechnika Poznańska
 • Historia

  Image 02 Inicjatorem badań reologicznych w Polsce był prof. dr hab. inż. Zdzisław Kembłowski, pracujący w Politechnice Łódzkiej. Wykonana przez Profesora w 1969 roku praca habilitacyjna dotycząca przepływów płynów nienewtonowskich w odcinku wlotowym rury jest najprawdopodobniej pierwszą polską pracą habilitacyjną w obszarze badań reologii i reometrii płynów nienewtonowskich. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku badania reologiczne zostały podjęte w Politechnice Warszawskiej (prof. S. Wroński) oraz Poznańskiej (prof. K. Kozioł). Celem skoordynowania badań reologicznych prowadzonych w tym czasie w różnych ośrodkach naukowych zorganizowano z inicjatywy prof. Kembłowskiego I Seminarium Inżynierii Płynów Nienewtonowskich. Odbyło się ono w 1975 roku w Politechnice Łódzkiej. Rezultatem tego seminarium, oceny jego poziomu oraz wagi badań reologicznych było powołanie przez prof. dr. inż. J. Ciborowskiego w ramach Komitetu Inżynierii Chemicznej PAN w roku 1976 wyodrębnionej sekcji Inżynierii Płynów Nienewtonowskich i powierzenie jej przewodnictwa prof. dr. hab. inż. Zdzisławowi Kembłowskiemu. Kolejne II Seminarium Inżynierii Płynów Nienewtonowskich odbyło się w październiku 1978 roku w Kołobrzegu.W latach 1979-1990 przewodniczącym Sekcji Inżynierii Płynów Nienewtonowskich Komitetu Inżynierii Chemicznej PAN był prof. dr hab. inż. Kazimierz Kozioł. Za jego kadencji odbyło się w 1985 roku III Ogólnopolskie Seminarium Inżynierii Płynów Nienewtonowskich połączone z II Ogól¬nopolską Sesją Naukową nt. „Postępy Inżynierii Bioreaktorowej”, której organizatorami byli prof. dr hab. inż. Zdzisław Kembłowski i doc. dr inż. Henryk Michalski z Politechniki Łódzkiej. Było to jed¬nocześnie jedyne w swoim rodzaju interdyscyplinarne spotkanie pracowników naukowych z bar¬dzo różnych dziedzin nauki i typów wyższych uczelni. Od roku 1990 w ramach Komitetu Inżynierii Chemicznej PAN rozpoczęła działalność Sekcja Reologii Technicznej, której przewodniczącym do końca 2002 roku był prof. dr hab. inż. Zdzisław Kembłowski. W dniach 15-16 października 1996 roku prof. dr hab. inż. Lidia Zander z ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) zorganizowała pod przewodnictwem naukowym prof. dr hab. inż. Zdzisława Kembłowskiego w Starych Jabłonkach k. Olsztyna I Seminarium Reologii Technicznej.
  Stowarzyszeniowe zebranie założycielskie PTRT odbyło się dnia 7 lutego 1997 roku w Łodzi, która była polską kolebką badań i wiodącym ośrodkiem badawczym w zakresie inżynierii płynów nienewtonowskich (do dzisiaj Katedra Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej spełnia tę rolę) oraz reometrii i reologii technicznej. Zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwo Reologii Technicznej – PTRT – odbyło się dnia 7-go lutego 1997 roku w sali nr 111 w gmachu Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej w Łodzi, ul. Wólczańska 175. Początek zebrania godz. 1115. W zebraniu wzięło udział 16 osób, Członków Założycieli, reprezentujących osiem ośrodków akademickich z terenu całej Polski. Towarzystwo zostało zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 20 marca i 22 kwietnia 1997 roku i wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Dział „A”, Numer Rejestru 855. Bezpośrednio po rejestracji otworzono rachunek (konto) Towarzystwa w banku PBG II Oddział w Łodzi. Pierwszy Zarząd PTRT ukonstytuował się 27.06.1997 r.

  Cele Towarzystwa

  • Propagowanie badań w dziedzinie reologii technicznej.
  • Propagowanie osiągnięć tej dyscypliny naukowej i jej zastosowań wśród pracowników przemysłu oraz pracowników akademickich i przemysłowych ośrodków naukowych.
  • Propagowanie reologii technicznej w kształceniu podstawowym i kierunkowym studentów kierunków technicznych.
  • Popularyzacja reologii technicznej poprzez środki masowego przekazu.
  Wspomnienie Prof. dr hab. Zdzisława Kembłowskiego
  Szczegółowy rys historyczny
 • Statut

  STATUT
  POLSKIEGO TOWARZYSTWA REOLOGII TECHNICZNEJ
  Rozdział I
  Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny
  Art. 1
  Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej” zwane w dalszej treści Statutu Towarzystwem.
  Art. 2
  Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Łódź.
  Art. 3
  Towarzystwo jest zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi, posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach.
  Art. 4
  Towarzystwo może być członkiem podobnych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych lub organizacji międzynarodowych.
  Art. 5
  Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z godłem PTRT w środku i napisem w otoku „Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej” oraz pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem Towarzystwa.
  Towarzystwo może ustanawiać znaki graficzne oraz odznaki organizacyjne i honorowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  Art. 6
  Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

  Rozdział II
  Cele i środki działania
  Art. 7
  Celem Towarzystwa jest:
  Popieranie badań w dziedzinie reologii technicznej.
  Propagowanie osiągnięć tej dyscypliny naukowej i jej zastosowań wśród pracowników
  przemysłu oraz pracowników akademickich i przemysłowych ośrodków badawczych.
  Propagowanie reologii technicznej w kształceniu podstawowym i kierunkowym
  studentów kierunków technicznych.
  Popularyzacja reologii technicznej poprzez środki masowego przekazu.
  Art. 8
  Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  Organizowanie - lub pomoc w organizacji - konferencji, sympozjów, seminariów, wykładów, odczytów popularnych, wystaw aparatury itp.
  Prowadzenie kursów szkoleniowych.
  Prowadzenie działalności wydawniczej.
  Wykonywanie ekspertyz i usług konsultacyjnych.
  Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą.
  Rozdział III
  Członkowie, ich prawa i obowiązki
  Art. 9
  Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
  Zwyczajnych, w tym członków-założycieli
  Honorowych
  Wspierających
  Art. 10
  Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel polski lub obcy posiadający
  dorobek naukowy w dziedzinie reologii technicznej lub w dziedzinach pokrewnych.
  Członkiem honorowym Towarzystwa może być obywatel polski lub obcy, szczególnie
  zasłużony dla rozwoju reologii technicznej.
  Członkiem wspierającym może być:

  polska osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, deklarująca gotowość efektywnego współdziałania i płacenia ustalonych składek, jak również udzielania innej pomocy rzeczowej lub finansowej,
  zagraniczna osoba fizyczna lub prawna spełniająca warunki określone w punkcie 1)
  Art. 11
  Kandydat na członka zwyczajnego zostaje przyjęty w poczet członków Towarzystwa przez Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji podpisanej przez dwóch wprowadzających członków zwyczajnych lub jednego członka-założyciela.
  Członkostwo honorowe – na wniosek Zarządu Towarzystwa – nadaje Walne Zebranie
  Członków Towarzystwa w głosowaniu tajnym, większością co najmniej 2/3 głosów przy
  obecności przynajmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
  Członków wspierających przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.
  Art. 12
  Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
  uczestniczenia w Walnych Zebraniach Towarzystwa oraz wszystkich innych zebraniach naukowych i organizacyjnych Towarzystwa,

  Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, są natomiast
  zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
  Członkowie Towarzystwa będący obywatelami państw obcych mają wszystkie prawa członków zwyczajnych lub honorowych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
  Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa z głosem doradczym, przy czym osoby prawne uczestniczą w zebraniu za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
  Art. 13
  Członkowie Towarzystwa obowiązani są:
  przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa,
  opłacać regularnie składki członkowskie w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie
  Członków.
  Art. 14
  Członkostwo wygasa w przypadku:
  wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
  skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nie płacenia składek przez okres
  dwóch lat, mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, a w przypadku członkostwa
  wspierającego w związku ze zmianą profilu działalności lub utratą osobowości prawnej,
  wykluczenia z Towarzystwa przez Zarząd za działalność na szkodę Towarzystwa, za czyny nie licujące z godnością członka Towarzystwa lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
  Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Towarzystwa przysługuje członkowi prawo
  odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
  Rozdział IV
  Władze Towarzystwa
  Art. 15
  Władzami Towarzystwa są:
  Walne Zebranie Członków Towarzystwa,
  Zarząd Towarzystwa,
  Komisja Rewizyjna Towarzystwa.
  Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
  Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.
  Art. 16
  Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy:

  uchwalenie głównych kierunków działalności Towarzystwa,
  rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
  uchwalanie wysokości składek członkowskich,
  rozpatrywanie spraw wniesionych pod obrady Zebrania przez Zarząd,
  rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Towarzystwa,
  rozpatrywanie odwołań członków w sprawach wykluczenia z Towarzystwa,
  podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Towarzystwa.
  Art. 17
  Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania –              w pierwszym terminie, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
  Art. 18
  Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd co trzy lata w związku z zakończeniem kadencji.
  O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd
  zawiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed zwołaniem Zebrania.
  Art. 19
  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa zgłoszony na piśmie Zarządowi.
  Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
  Art. 20
  Zarząd Towarzystwa składa się z siedmiu członków wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres trzyletniej kadencji. Zarząd konstytuując się wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i trzech członków Zarządu.
  Art. 21
  Do kompetencji Zarządu należy:
  reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
  realizowanie celów statutowych oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  opracowanie planów całokształtu działalności Towarzystwa i projektów budżetu oraz sprawozdań z ich wykonania,
  zarządzanie majątkiem Towarzystwa oraz przyjmowanie darowizn i zapisów,
  rozstrzyganie sporów wynikłych między członkami w obrębie Towarzystwa,
  powoływanie komisji problemowych oraz sekcji specjalistycznych,
  powoływanie komitetu zjazdowego w miejscowości wybranej na zjazd naukowy,
  przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Towarzystwa.
  Art. 22
  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
  Art. 23
  Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie na okres kadencji Zarządu. Komisja Rewizyjna konstytutując się wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
  Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, przeprowadzana przynajmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w zakresie celowości, prawidłowości i rzetelności.
  Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi         z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział z głosem doradczym w posiedze­niach Zarządu.
  Rozdział V
  Majątek Towarzystwa
  Art. 24
  Majątek Towarzystwa składa się z ruchomości i funduszów.
  Na fundusze Towarzystwa składają się:

  wpływy ze składek członkowskich,
  wpływy z majątku ruchomego,
  dotacje i zapisy,
  wpisowe za udział w zjazdach naukowych.
  Art. 25
  Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa Zarządu oraz skarbnika.
  Rozdział VI
  Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa
  Art. 26
  Zmiana Statutu następuje na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, podjętej większością przynajmniej 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
  Art. 27
  Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa podjętej większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
  Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.
  Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

 • Dorobek

  Monografie członków Towarzystwa

  • M. Dziubiński, T. Kiljański, J. Sęk: Podstawy reologii i reometrii płynów, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009
  • T. Kiljański, M. Dziubiński, J. Sęk, K. Antosik: Wykorzystanie pomiarów właściwości reologicznych płynów w praktyce inżynierskiej, Wydawnictwo EKMA, Warszawa, 2009
  • M. Dziubiński, J. Prywer: Mechanika płynów dwufazowych, WNT, Warszawa 2010
  • T. Kiljański, M. Dziubiński, J. Sęk, K. Antosik: Wykorzystanie pomiarów właściwości reologicznych płynów w praktyce inżynierskiej, s. 160. Wydawnictwo EKMA, Warszawa 2009
  • E. Walicki „Reodynamika smarowania łożysk ślizgowych”, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005
  • Reologia - teoria i zastosowanie 1. Pod redakcją M. Dziubiński, K. Antosik, EKMA, Warszawa 2010
  • Reologia - teoria i zastosowanie 2. Pod redakcją M. Dziubiński, K. Antosik, EKMA, Warszawa 2011
  • J. Wasilewski, T. Kiljański: Biomechaniczna przyczyna miażdżycy, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011

  Konferencje

  • Third International Conference on Engineering Rheology, ICER 2005, Z. Góra 23-26.08.05
  • Reologiczne metody oceny jakości produktów mleczarskich, Olsztyn 15.03. 2006
  • Reologia – teoria, praktyka i zastosowanie”, Iwonicz, 27-29. 09.06 , Jachranka, 24-26.10.07
  • III Konferencja Reologia - teoria, praktyka i zastosowanie, Organizatorzy EKMA, Anton Paar, PTRT, Radziejowice 25-26. 09. 2008 - wygłoszono 15 referatów
  • IV Konferencja Reologia - teoria, praktyka i zastosowanie, Organizatorzy EKMA, Anton Paar, PTRT, Michałowice 13-14. 10. 2009 - wygłoszono 13 referatów
  • V Konferencja Reologia - teoria, praktyka i zastosowanie, Organizatorzy EKMA, Anton Paar, PTRT, Michałowice 07-08. 10. 2010 - wygłoszono 11 referatów/li>
  • VI Konferencja Reologia - teoria, praktyka i zastosowanie, Organizatorzy EKMA, Anton Paar, PTRT, Michałowice 11-12. 10. 2010 - wygłoszono 15 referatów

  Szkolenia

  • Warsztaty Reologiczne, Zakład Inżynierii i Aparatury Chemicznej oraz Zakład Tworzyw Sztucznych, Politechnika Poznańska, a także firma Anton Paar, 23 - 28, 04, 2009 roku, Poznań
  • Krakowskie Warsztaty Reologiczne, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Krakowskiej oraz firma Anton Paar, 20-21 maja 2010 roku, Kraków/li>
  • VIII Letnie Warsztaty Naukowe organizowane przez Komitet Mechaniki Płynów PAN poświęcone zagadnieniom przepływu płynów nienewtonowskich, Wieżyca 31.05-2.06.2009
  • Warsztaty Reologiczne – 8-11.11.2010, Poznań Zakład Inżynierii i Aparatury Chemicznej oraz Zakład Polimerów, Politechnika Poznańska (wykładowca Patrick Heyer)
  • Krakowskie Warsztaty Reologiczne, 20-21.05.2010 Kraków. Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Krakowskiej oraz EKMA
  • Warsztaty Reologiczne – 18-20.01.2011, Poznań Zakład Inżynierii i Aparatury Chemicznej oraz Zakład Polimerów, Politechnika Poznańska (wykładowca Patrick Heyer i Kristian Kowalczyk)
  • Warsztaty Reologiczne – 9.06.2010, Łódź. Prezentacja reometru nowej generacji Rholaser produkcji Formulaction (Francja) oraz podstaw reometrii optycznej.Organizatorzy: PTRT i Uniexport (Polska)
  • Łódzkie Warsztaty Reologiczne, 6.11.2010 Łódź. Prezentacja reometru rotacyjnego Kinexus produkcji Malvern (w. Brytania) przez pracowników AP. Instruments
  • Łódzkie Warsztaty Reologiczne – 8.02.2011, Łódź. Prezentacja przyrządu do pomiaru kąta zwilżania i sorpcji proszków (reologia powierzchni) firmy Meranco

  Popularyzacja reologii technicznej

  • Seminarium „Reologia stosowana” dla studentów i pracowników PWSZ w Kaliszu, 3.03.2009 Kalisz
  • Pokazy laboratoryjne i wykłady dotyczące podstaw reologii i reometrii dla uczniów łódzkich szkół średnich – 2008, 2009, 2010
  • Wykład dla uczniów szkół średnich wielkopolski "Panta rhei: od starożytności do przemysłowych zjawisk przepływowych", Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, 23.04.2009 Poznań
  • Pokazy laboratoryjne i wykłady w ramach Dni Nauki i Techniki w Łodzi – 2008, 2009, 2010
  • Wykłady i ćwiczenia rachunkowe „Reologia płynów nienewtonowskich” w ramach programów zamawianych MNiSzW dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej 17-19 maj 2009, Opole.
 • Informacje kontaktowe

  Wyślij nam wiadomość!

  Adres do korespondencji

  PTRT-Polskie Towarzystwo Reologi Technicznej
  Politechnika Łódzka
  ul. Wólczańska 213
  90-624 Łódź

  Telefon: +48 (42) 631-37-00
  FAX: +48 (42) 636-56-63
  Email: ptrt@wipos.p.lodz.pl